KOCACIK KÖYÜ ve TARİHİ ÖNEMİ I

İşte Atatürk’ün dedelerinin Anadolu’dan gelerek yerleştikleri Osmanlı Devleti Döneminde Manastır (Bitola, Bitolji) Vilayeti’ne bağlı dört sancaktan biri olan “Debre-i Bala” (Debre, Debır, Debar, Debresko, Debarsko, Debarskoj)’nın merkezi, bugün Batı Makedonya’daki Debre şehridir. Ali Rıza Efendi’nin babası Kızıl Hafız Ahmet Efendi’nin doğduğu “Kocacık” nahiyesi de şimdi Jupa Bölgesi’nde yine aynı isimle anılan bir köydür.

1912 yılına kadar varlığını “nahiye merkezi” olarak sürdüren Kocacık, günümüzde Yukarı Jupa Belediyesi’ne bağlıdır. Makedonya’nın batı kesiminde yer alan Kocacık’ın kuzeyinde Debre, Güneyinde Struga ile Ohri, doğusunda Kırçova, batısında ise Arnavutluk yer almaktadır. Kocacık matematik konum olarak 41-42 derece kuzey enlemi (paraleli) ile 20-21 derece doğu boylamı (meridyeni) arasında bulunmaktadır. Debre’nin güneydoğusunda yer alan Kocacık, denizden 1080 m. Yüksekliktedir. Stogova Dağı’nın “Kocacık Yaylası” adı verilen bölümünün batı eteklerinde kurulmuştur.
Kocacık, bağlı olduğu Debre’ye 18 km., buna karşılık batı kesiminden Arnavutluk sınırına uzaklığı yaklaşık 8 km. kadardır. Struga’ya 45, Ohri (Ohrid)’ye 60. Kırçova 50, Manastır (Bitola)’a ise yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Debre üzerinden Arnavutluk’a uzaklığı ise 24 km. kadardır.

Yedi mahalle ve on dört köyden oluşan Kocacık, kendisine bağlı köylerin dışında, merkez yerleşim bölgesi olarak; Bireştani, Koçişta ve Novak Köyleri arasında, kuzey ve kuzeybatı doğrultusunda uzanır. Kocacık merkezinin sınırları kuzeyde Koçişta Köyü, güneyde Ela (Eğla, Evla) Köyü, güneydoğuda Novak Köyü, batıda ise Osolnisa Köyü topraklan ile çevrilidir. Kuzeybatısında ise Bireştani Köyü yer almaktadır.

Ali Rıza Efendi’nin doğup büyüdüğü evin kalıntıları.
Ev şu an hayata geçirilen bir projeyle yeniden yapılıp müze haline getirilecek.

Bu sınırlar içinde Kocacık’a ait Bireştani Köyü ile Kocacık arasındaki kaleye “Kocacık Kalesi”, tarlalara “Kolibalar”, Yukarı Mahalle’nin üstündeki kıraç alanlara “Güronluk”, Hamzaoğlu Mahallesi ile Bılato (Plato) Mahallesi arasındaki küçük koruya “Tatar Korisi”, Bılato Mahallesi altındaki çukur alana “Gollük”, Gollüğü çevreleyen yüksekçe düzlüğe “Laçeler”, kuzeybatı sınırında yer alan mezarlığa “Büyük Şehitlik” (Erenler Mezarlığı), Burada yer alan açık alan ile kalenin üzerindeki düzlüğe “Namazlık” (Namazgah), köyün yer aldığı yaylaya “Kocacık Yayalası” (Bara Yaylası, Jupa Yaylası) ve yaylanın doruk noktasına “Büyük Doruk”, Bu yayladaki akarsuya “Suğk Dere”, bu suyun üst kısmına da “Üç Yutun” adı verilmektedir.

Kendi sınırları içinde bir şerit halinde uzanan Kocacık toprakları tarlalar, çayırlar, kırlar, otlaklar, kıraç alanlar, taşlıklar ve küçük ormanlardan oluşmaktadır. Kocacık merkez yerleşim bölgesinin çevresinde kendisine bağlı alanda; “Koçişta, Novak, Elessa Yaylaları” ile Novak Köyü’nün üstünde bir geçiş yeri olan “Demir Kapı” ve “Şahbaz Çayırı”, Koçişta Köyü’nün bulunduğu yamaçta bir yer adı olan “Mialets ve Dip Kirez”, Osolnisa Köyü’nün altında bulunan “Karataş ve Aktaş” adlı kayalar, Kocacık’ın karşısında yer alan “Krostes” adlı bayır, Kocacık ile Ela (Evla) Köyü arasında “Uşisa” geçidi yer almaktadır.

Kocacık yerleşim bölgesine ait olmayan ama Kocacık’ı çevreleyen sınır konumundaki Makedonlara ait yerler ise; “Luçişta Yaylası, Broştisa Yaylası, Büyük Meydanisa, Lokva Yaylası, Kaneş Yaylası, Istırna Milaçe Yaylası, Kara Orman, Gariyer ve Gıradişti Köyleri” adlarıyla anılmaktadır.
Bunlardan başka doğal kayalıklardan bazıları; Kocacık merkezinde “Kocacık Kalası”, Koçişta Köyü’nde “Kabataş”, Bireştani Köyü’nde “İpektaş” (İpekkaya), Pranlik Köyü’nde “Karakaya”, Novak Köyü’nde “Urlok Taşı” adlarını taşımaktadır.

Akarsuları bakımından zengin olan Kocacık’ta kuzeyde Koçişta ile Kocacık arasında “Golostina Deresi” geçmekte, bu dere kuzey batıda “Bireştani Deresi” adını almaktadır. Hıristiyan halk ise eski bir Yunanlı göçebe kabilesi olan “Lağ Kabilesi”nin adını vermekte, dereye “Lağ Deresi” demektedir. Güneyde Kocacık ile Ela (Evla) Köyü arasında “Ossoy Deresi” akmakta, buna “Raven Deresi” de denmekte ve bu dereye güneydoğuda Novak ile Kocacık arasından akan “Demirkapı Deresi” karışmaktadır. Elessa Köyü’nün üstünden akan ve köyün tarlalarını sulayan akarsuya da “Kara Dere” denilmektedir.

“Kocacık” Adı, Mahalle Ve Köyleri

N. Kartal, konuyla ilgili önemli eserinde, hem söylencelere göre hem de bilimsel araştırmalara göre geniş bir değerlendirme yaptıktan sonra “Kocacık” adının “Kocacenk”ten geldiğini iddia etmektedir: “Bu bilgilerden anlaşılacağı gibi; ‘Kocacık’ adı, aslında Türkler ile İskender Bey arasında yapılan savaştan, bu savaşa verilen ‘Büyük Savaş’ anlamında ‘Kocacenk’ adından gelmektedir.” Kanaatimizce bu değerlendirme doğru değildir.

Kocacık’ın adı, Rumeli’nin çok değişik yerlerine ve bu arada bu bölgeye de yerleşen “Kocacık Türkmenleri”nden gelmektedir. Anadolu ve Rumeli’de sıkça gördüğümüz üzere Kocacık Türkleri yerleştikleri bu bölgeye boy adlarını vermişlerdir. Yukarıda ayrıntılı bir şekilde ortaya konulduğu gibi, önceleri başlarında hakkında tarihi bilgimiz bulunmayan Hamza Bey’den dolayı “Koca Hamza Yörükleri” olarak anılan bu Yörükler, sonradan bulundukları yerlerde çoğunlukla “Kocacıklar” olarak anılmaya devam etmişlerdir. Tarihi, resmi kayıtları da kendi isimleri ile tutulmuştur. Nitekim, Kocacık içindeki bir mahalle adının “Hamzaoğlu Mahallesi” olması da bu görüşümüzü desteklemektedir. Hamza Bey’in hatırası burada yaşatılmıştır.

Kocacık, yedi mahalleden oluşan büyük bir yerleşim merkezidir. Bunlar, Yukarı Mahalle, Aşağı Mahalle, Taşlı Mahalle, Hamzaoğlu Mahallesi, Bilato Mahallesi, Yatürez Mahallesi, Kırasta Mahallesi’dir.
Kocacık, kuruluşundan XVI. yüzyılın ikinci yarısının başlangıcına (1568 yılının Mart ayı) kadar varlığını kasaba olarak sürdürmüş, 1863’ten sonra ise köy statüsüne tabi tutulmuş ve 1912 yılına kadar nahiye (bucak) merkezi olarak varlığını devam ettirmiştir. Mesela 1907’de Manastır Vilayeti’ne bağlı beş sancak bulunmaktadır. Bunlar; Manastır, Serfıce (2. sınıf) Debre (2. Sınıf) İlbasan (3. Sınıf) Görice (3. Sınıf) sancaklarıdır. Kocacık, Debre Sancağının kazalarından ve aynı zamanda kaza merkezi de olan Debre-i Bala kazasına bağlı 20 köylü bir nahiyedir.
O dönemde yönetim bakımından Kocacık Nahiyesine bağlı köylerin sayısı toplam 14’tür. Bu köylerden 7 tanesinin halkını Türkler oluşturmakta, anadil olarak Türkçe konuşulmaktadır.

Köylerden 1 tanesi anadili Makedonca’yı bırakarak Türkçe konuşmaya yönelmiştir. Geriye kalan köylerden 3 tanesinin halkı Makedonca konuşan Müslümanlardan, 1 tanesinin halkı Makedonca konuşan Müslüman ve Hıristiyanlardan, 1 tanesi de Makedonca ve Arnavutça konuşan Müslüman halktan, diğer 1 tanesi ise Makedonca konuşan Hıristiyan halktan oluşmaktadır. Bunların dışında Kocacık nahiyesine bağlı olmadıkları halde ekonomik yönden Kocacık ile ilişkisini sürdüren 3 köy daha vardır. Bu köylerden 2’sinin halkını Makedonca konuşan Müslümanlar (Torbeşler), 1’inin halkını da Makedonca konuşan Hıristiyanlar oluşturmaktadır.

Halkı Türk olan ve Türkçe konuşan Kocacık köyleri ve yaşayan nüfus durumları şu şekildedir: Ela Köyü: XX. yüzyılın sonunda 130; 1954’te 76 Türk’ün yaşadığı bu köyde 1957″deki göçlerden sonra kimse kalmamıştır. Köy camisi ve minaresi ile üç adet konut halen ayaktadır. Elessa Köyü: Kocacık’ın en büyük köyü olan Elessa’da XX. yüzyılın sonunda 550; 1954’te 633 Türk nüfus yamaktaydı. Göçlere rağmen halen 40’ı aşkın konutta Türkler yaşamaktadır. Novak Köyü: Kocacık’ın büyük köylerinden biri olan Novak’ta, XX.

yüzyılın sonunda 600’den fazla; 1954 yılında ise 778 Türk yaşıyorken, göçlerden sonra nüfus azalmıştır. Bugün 60 konutluk bir aile grubu yaşamaktadır. Dılgaş Köyü: XX. yüzyılın sonunda 100 kadar; 1954’te ise 221 Türk’ün yaşadığı Dılgaş’tan bütün aileler göç ettiği için, bugün köy tamamen boşalmış bulunmaktadır.”Bireştani Köyü: XX. yüzyılın sonunda 300’den fazla; 1954’te ise 15 sülaleden 48 aile içinde 259 Türk’ün yaşadığı köyde, bugün sadece 15’i aşkın konutluk bir Türk nüfusu yaşamaktadır.
Osolnisa Köyü: XX. yüzyılda 200; 1954 yılında toplam 73 Türk’ün yaşadığı köyde; 1955’teki son göçten sonra nüfus hemen hemen tamamen yok olmuştur. Günümüzde sadece bir aile yaşamaktadır.
Pralenik Köyü: XX. yüzyılın başlarında 250, 1954’te ise toplam 134 Türk’ün yaşadığı köy; 1957’deki son göçten sonra tamamen boşalmıştır. Günümüzde yaşayan yoktur. Koçişta Köyü: XX. yüzyılın sonlarında 180 Hıristiyan ile 175 Türk’ün yaşadığı köyde, günümüzde kimse kalmamıştır. Sadece bir konut ayaktadır.

Türkler Tarafından Fethi Ve Türk Kimliğinin Şekillenmesi

Kocacık yerleşim bölgesinin Türk tarihi ile ilişkisi Türklerin Rumeli’ye geçişi ile başlar. Kocacık’ın tarihi, bir bakıma Manastır’dan Üskiip’e uzanan Manastır, Ohri, Gostivar, Pirlepe, Kırçova, Debre, Üsküp Türklerinin tarihidir. Çünkü bu kentlerin Türk halkı aynı kökenlidir.
Yazılı kaynaklar Kocacık’taki Türk egemenliğinin 1448— 1912 yılları arasında sürdüğünü yazar. Bu duruma göre Kocacık’taki Türk egemenliği 464 yıl sürmüş demektir. Nitekim Kocacık’ın “Büyük Şehitlik”inde Numan Kartal tarafından yapılan incelemelerde mezar taşlarının en eskilerinin Rumi 900-905 tarihlerini taşıması da bunu göstermektedir. Bu tarihten daha önce ölenlerin başlarına tarihsiz taşların konduğu düşünülürse bu yargının doğruluğu anlaşılır.

Kaynaklara göre Türklerden önce yörenin halkını yerli Makedonyalılar ile “Malisorlar” teşkil ediyordu. III. yüzyıla dek Malisorlarla birlikte yaşayan Makedonyalılar, aynı yüzyılda güney ülkelerine akınlar yapan İslavların (Slavlar) saldırılarına uğradılar. Bu saldırılara dayanamayan Makedonyalıların bir bölümü Arnavutluk dağlarına çekildiler ve oralarda kendilerine yakın buldukları toplumlar içinde eridiler. VII. yüzyılda Sırplar, Arnavutluk’un kuzey kısmını zaptettiler. Zaptettikleri bu kısmı da 1360 yılına dek Sırp İmparatorluğu’nun güney tarafında yaşayan vilayetler haline getirdiler. Bu dönemde Arnavutluk’ta Arnavutlar arasında da derlenip toparlanma yoluna gidildi. Önce Arnavutlar, 1257-1258 yıllarında Bizans’a karşı ayaklandılar. Ardından 1272 tarihinde “Cari d’Anjo’yu” Arnavutluk kralı ilan ettiler. Bundan sonra Arnavutluk ile Osmanlı Türkleri arasında çatışmalar biçiminde ilişkiler görüldü. Bu dönemin ardından 1405 yılında doğan Kruja Prensi Gjen Kastriota’nın oğlu Gjergj Kastriot (İskender Bey), kendini yetiştirip güçlü bir yönetici olduktan sonra 1440 yılında Debre Sancakbeyi seçildi.
İskender Bey’in Debre Sancakbeyi seçilmesiyle birlikte Kocacık’ta Türk tarihi başlamış oldu. Çünkü, Türklerle İskender Bey’in Kocacık yöresindeki savaşları, İskender Bey’in Sancakbeyi seçilmesinden sonra oldu.

İskender Bey’in Türklerin saldırılarına pek elverişli olmayan kuzey ve merkezi Arnavutluk’a bağlı Aşağı Debre ile Yukarı Debre’de malikaneleri (çiftlikleri ve geniş toprakları) ile şatoları vardı. Bu topraklardan biri de Kocacık idi. Kocacık, doğal yapısı ile o günün koşullarında ordulara yeterli hareket olanağı vermediğinden dolayı özellikle İskender Bey tarafından bir yerleşim birimi olarak seçilmişti. Kuzeyden güneye giden yolların geçit yerinde bulunması, doğal yapıdan dolayı kolay korunma olanağının olması da Kocacık ve Kocacık Kala’sının (Kalesinin) önemini arttırmış, İskender Bey’in buraya yerleşmesinin nedeni olmuştu.
Osmanlı Türkleri bu yerin önemini kavramakta gecikmedi. Çünkü, Üsküp yönünden gelip Debre üzerinde güneye ve Arnavutluk’un içerlerine doğru akınlarda bulunacak olan Osmanlı kuvvetlerinin İskender Bey’i devreden çıkarıp buradan geçmesi bir zorunluluktu. Bu nedenle Kocacık’ın alınması gerekiyordu. Hatta Balkanların içlerine doğru yapılacak akınlarla İskender Bey, bir engel teşkil ediyordu, bu nedenle de Kocacık’ın alınması bir zorunluluk oluyordu.
Bu gerçeği gören Sultan II. Murad, hiç tereddüt etmedi, Kocacık’a akın emrini verdi. Kocacık’a ilk akının oluşunu Aşıkpaşaoğlu söyle anlatır: “Hünkar bir gün: Kocacık Hisarına sefer edelim dedi. İsa Beğ’i öncü gönderdi.” Bu akınlar sırasında ilk çarpışmalar Kocacık ile Ela Köyü arasında bulunan “Uşisa” sırtlarında oldu. Bu savaşta, Aşıkpaşaoğlu’nun deyişiyle akıncıların çoğu “gaza niyeti diye şehit oldular. Ancak, hayli yerler dahi fetholdu.” Bu fethin tarihi Hicri 846 (Miladi: 12 Mayıs 1442-30 Nisan 1443) yılıdır.

Ancak İskender Bey rahat durmadı. Türklerle İskender Bey arasında tam beş kez savaş yapıldı. Bu savaşlar 1443-1448 yılları arasında oldu. Savaşlar sırasıyla bugünkü Kocacık ile Ela Köyü arasında bulunan Uşisa sırtlarında, Kocacık Kala’sı altındaki “Karakol” mevkiinde, Osolnisa Köyü yanında, Beşevler (Bireştani) Köyü altında ve Kocacık’ın “Erenler” denilen ve “Büyük Şehitlik” adı da verilen yerinde oldu. Bu savaş yerlerinde şehitliklere bakıldığında Uşisa sırtlarındaki şehitlikte 150’yi, Karakol mevkiindeki şehitlikte 300’ü, Osolnisa altındaki şehitlikte 500’ü aşkın şehidin yattığı kolayca farkedilebilir. Hatta bir çarpışma yeri olan Uşisa sırtlarındaki şehitlerin düştükleri yönde gömüldükleri, baş taraflarının çeşitli yönlerde oluşundan anlaşılır.
Öncü güçlerin çatışmasından, diğer bir deyişle pek büyük olmayan birliklerin savaşmasından meydana geldiği anlaşılan bu savaşların tümünü İskender Bey’in kazanması ününe ün katmasına neden olmuştur.
İskender Bey, kazandığı bu zaferleri “Hıristiyanlığın Müslümanlığa karşı galibiyeti” şeklinde nitelendirmiş ve savaşların yapıldığı Kocacık yerine kutsal yer gözüyle bakmıştır. İskender Bey, bu zaferleriyle Osmanlıya karşı Hıristiyanlığın olduğu kadar Avrupa’nın ve Avrupalıların da koruyucusu durumuna gelmiştir. Bir yazarımızın dediği gibi; “İskender Bey’i evrensel ve ünlü bir şahsiyet haline getiren nedenlerin başında, II. Murat ve II. Mehmet gibi iki büyük ve güçlü Osmanlı padişahına mukavemet etmesi ve o zamanların dini ve jeopolitik durumuna göre, Hıristiyan Avrupa’yı koruyan kalkan gibi nitelenıuesidir. Onun hakkında yazılan sayısız eserler, kendisini Hıristiyanlığın ve Avrupa medeniyetinin kurtarıcısı olarak göstermiştir.”

İskender Bey’in bu yörede Türklerle yaptığı son büyük savaş, “Erenler” ya da “Büyük Şehitlik” denilen Kocacık Kale’si anındaki büyük düzlükte Hicri 851, Miladi 19 Mart 1447 ile 6 Mart 1448 tarihleri arasında yapılmış ve savaş Türklerin kesin zaferi ile sonuçlanmıştır.
Önceki akınların her defasında İskender Bey’in başarı kazanması Sultan II. Murad’ı kızdırmış, onda yenilgilerin intikamını almak istediğini doğurmuştur. Bu nedenle kumandanlarından İsa Bey’i İskender Bey’in üzerine göndermiş, ardından kendisi Kocacık’a gelerek bizzat ordunun başına geçmiştir. Bu savaşın büyük ve kanlı olduğunu, Kocacık’taki “Büyük Şehitlik’te” yatan üç bini aşkın şehit mezarı da göstermektedir. Zaten, Türk ordularına İsa Bey’in kumanda etmesi, ardından II. Murad’ın Kocacık’a gelip, ordunun başına geçmesi ve zaferin ardından kışı Kocacık Kala’sında geçirmesi de savaşın büyük ordu birlikleri arasında yapıldığını ve çok çetin geçtiğini kanıtlamaktadır.

Hatta tarihçiler:

“bu sırada Sultan Murad, Arnavutluk’a gidip, Arnavutluk sınırına yakın yerde bulunan bugünkü Kocacık’ı fethetti” diyerek bir bakıma Sultan II. Murad’ı “Kocacık Fatihi” olarak da göstermişlerdir.

Bu fetih sırasında Kocacıklılar, yaşlıların deyişine göre Anadolu’nun Konya-Karaman bölgesi ile Aydın ve Söke yöresinden gelen atlılar olarak “Konyarlar” (Hudut Gazileri, Akıncılar) adıyla İsa Bey komutasında savaşlara katıldılar. Çok çetin geçen savaş sırasında üç binden fazlası şehadet şerbetini içti, bu nedenle bu savaşa “Kocaceng” denildi. Bugün bile ayakta duran ve üç binden fazla şehidin yattığı yer olan “Erenler” (Büyük Şehitlik), çetin geçen “Kocaceng’in” (Büyük Savaş’ın) anısını yüzyılların ötesinden günümüze dek yaşatan ve Tanrı’ya ulaşanları ölümsüzleştiren canlı anıt olarak yaşamaktadır. Sultan II. Murad, savaş sonrası yiğitlik gösteren bu Akıncı Türklerinin sağ kalanlarına savaş yöresini tımar olarak vermiş, onlar da buraya yerleşerek Kocacık’ta Türk yerleşim bölgesini meydana getirmişlerdir.

Kocacıklılar, birçok Türkler gibi, yeni yerleştikleri yere kolayca uyma, iyi ve güzeli alma ve de devamlılık (continuateur) yeteneği sonucu yeni yerleşim yerlerine yerleşmekte güçlük çekmediler. Çünkü; tümü hayvancılık, ustalık, tarım gibi işlerle uğraşıyordu. Kocacık’ın güzel yaylaları, az da olsa tarıma elverişli toprakları ile iklimi uğraşları yönünden kendilerine elverişli geliyordu. Bu durum Osmanlı Devleti’nin politikasına da uygun düşüyordu. Osmanlı Devleti’ne göre Kocacık’a yerleşen Türkler, hem devletin ileri bir karakolu görevini görecek hem de çevredeki Hıristiyanları Müslümanlaştırmakta etkin bir rol oynayacaktı. Nitekim, öyle de oldu. Devrin hükümdarı Sultan II. Murad, akınlarla bulunduğu Arnavutluk’a karşı Kocacık Hisarı’nı ileri bir karakol ve konaklama yeri olarak kullandı. Öte yandan çevrede bulunan Hıristiyan köylerden “Büyük Papranik”, “Ufak Papranik”, “Jitnenik” (Jitnelik), “Balanisa” köyleri ile “Broştisa Köyü”nün bir bölümü XVI. yüzyılın ilk yarısında kendi dinleri olan Hıristiyanlığı terkettiler, buna karşın Müslümanlığı kabul ettiler. Hatta, “Koçişta Köyü”nde kimi Makedonlar dinleriyle birlikte dillerini de terkettiler. Müslümanlığın yanı sıra anadil olarak Türkçe’yi benimsediler. Zaman içinde kendilerini Türk saydıklarından Balkan Savaşı’nın ardından Türkiye’ye geç ettiler. Müslümanlığı kabul eden Makedonlar, Türklerin tüm gelenek ve göreneklerini de aldılar. Günümüzde kendilerine “Bizler Makedonca konuşan Torbeşleriz” demektedirler. Kendilerine “Türk” değil de “Torbeş” demelerinin nedeni ise; diğer Arnavut ve Türk gibi yöre halkının bu deyimi kullanması ve Türklerin Müslümanlığı kabul eden Makedonları Türk saymamasıdır. Bunların bir kısmı Kocacıktılar, 1912’den sonra Türkiye’ye göçtüler. Türkiye’de kendilerine ‘Kocacık Türklerindeniz” dediler ve Makedonca’yı bırakıp iirkçe’yi anadil olarak seçtiler. Ancak çoğunluğu anayurt aydıkları Yugoslavya’nın Makedonya bölümünde kaldılar.

Kocacıklıların birbirlerine saygının sınırsızlığı içinde, kavga ve dövüşten uzak yaşamalarını mutluluk içinde 1912 yılına dek sürdürdüler. İlk kurulduğunda küçük bir yerleşim birimi olan Kocacık, belgelere göre 1568’in Mart ayında kasaba haline getirildi. 1863 yılına dek kasaba olarak yaşayan Kocacık, bu tarihten sonra köy statüsüne tabi tutuldu ve Debre İlçesi’ne bağlı bir nahiye merkezi olarak varlığını XX. yüzyılın ilk yarısına kadar sürdürdü.

D. II. Meşrutiyet Ve Anadolu’ya Göç

Kocacık; okulları, yönetim binaları ve Pazar yeri ile gerçekten tam bir kasaba görünümdeydi. Türklerin gelişinden 1912 yılına dek yaklaşık 500 yıllık zaman süreci içinde Kocacık’ta her Cuma günü pazar kuruluyordu. Bu durum Kocacık’a ayrı bir değer kazandırıyor, diğer yöre halkıyla aralarında ekonomik ve sosyal bağların kurulmasını sağlıyordu. Kuşkusuz bu durum Kocacıklıların mutlu yaşamalarına katkıda bulunuyordu. Osmanlı ülkesinde olan isyanlar, Avrupa’daki kargaşalıklar; ulaşım zorlukları; onları kendi aralarındaki derin bağlılık nedeniyle olumsuz yönde pek etkilemedi. Ancak 1789 Fransız İhtilali’nin getirdiği “hürriyet, vatan, millet” düşüncesi Balkanları bir yangın gibi sardıktan sonra rahatları bozuldu. Silahı eline kapan dağa çıktı. Bunlara Osmanlıların bozulan ordusundaki Yeniçeri artıkları da katıldı. Kocacıklılar bu artıklara “Dayılar” diyordu. Hıristiyan çetelerle birlikte bu artıkların yaptıkları gün geçtikçe çekilmez bir hal alıyordu. Tüm Kocacıklılar, silah elde geceleri nöbet tutarak kendilerini korumaya çalışıyordu. Bu dönemde çeteler, geceleri mahalle aralarında “çorbacı, garda… ” diye bağırarak geziyorlar, ne olduğunu öğrenmek amacıyla kapıya çıkanları yakalayıp kurşuna diziyorlar ya da boğazına dek diri diri toprağa gömüp taşlamak yoluyla öldürüyorlardı. Çoğu kez güpegündüz evleri basıyor yiyecek istiyor, yedikten sonra da süngüsünü çıkarıp sofray çakıyor ve “getirin bakalım diş kirası şu kadar sarı lirayı” gibi insa ölçülerini aşan isteklerde bulunuyorlardı. İstenen paray getirmeyenlerin küçük çocuklarını havaya atıp karnına süngüy’ geçirmekten çekinmiyordu. Hatta. 1913 yılının bir bayram gününde Elessa Camisi’nde bayram namazını kılan kırk Türk’ü günahsız oldukları halde acımasızca kurşuna dizdiklerini yaşlı Kocacıklılar gözyaşları içinde anlatmaktadırlar.
Hıristiyan çeteler ile “Dayılar” denilen ordu bozuntuları çeteler; sözde milliyetçilik adına, Osmanlı’dan öc alırcasına Kocacık Türklerine acımasızca eziyetler yapmaktan çekinmiyordu. Ancak, çetelerin dışında kalan yörenin Hıristiyan halkı bu yağma, talan ve gaddarlığa katılmıyor, ama kaba güce karşı koyma cesaretini de kendilerinde bulamıyordu.
Bu kargaşalıklar içinde “Arnavut Birliği” yolunda çalışmalar da yapılıyordu. 1 Nisan 1878’de oluşan “Arnavut İttihadı” ile 10 Haziran 1878 Prizren İttihad Kongresi, 1881’deki Debre gizli toplantısı ile 1883 “teki Kuzey Arnavutluk’taki Arnavutlar arası birleşmeler gibi çalışmalar iyi komşulukların ve dinsel birliğin sonucu Kocacıklıları olumsuz yönde etkilemedi.

Bu koşullar içinde 1908 İkinci Meşrutiyet öncesine gelindi. Ülkedeki karışıklığı gidermek için “Hürriyet ve Terakki” gibi partiler kuruluyor; Enver, Talat, Cemal Paşalar birer kurtarıcı olarak ortaya çıkıyordu. Bunlara bağlı olarak bir de “Makedonya Komitesi” kuruluyordu. Bu komitenin kuruluşunda Kocacıklılar da etkin rol oynadı. Çünkü Kocacaklıların da bir bölümü kurtuluşu Abdülhamid’in tahttan indirilmesinde görüyordu.

Kurulan Makedonya Komitesi Resneli Binbaşı Niyazi Bey, Ohrili Eyüp Sabri Bey ile Kocacıklı Hafız Rakip (Rakip Hoca) ve diğer önde gelen Makedonyalı kişilerden oluşuyordu. Bunların amacı hürriyet fikrini Makedonya ve Balkanlar’a yaymak, karşı güçleri etkisiz hale getirmek ve Abdülhamid’in tahttan indirilmesine yardım etmekti. 1907 yılının çetin geçen günlerinde Resneli Niyazi Bey ve arkadaşlarının çekindikleri iki eşkiyadan biri Debre yöresinin ünlü çetesi “Bilal Çelo”, diğer “Preseçonlı Çolak Emin” idi. Bilal Çelo, pusuya düşürülerek yaptıklarını hayatı ile ödedikten sonra, Çolak Emin, güçsüz kaldığını anladı ve kurtuluşu Anadolu’ya kaçmakta buldu. Makedonya komitesi böylece rahatladı ve 1908 yılında Abdülhamid’i tahttan indirmekte üzerine düşen görevi yerine getirmiş oldu. Abdülhamit, yaşlı Kocacıklıların anlattığına göre, bir kısım Türklerin; “Yaşasın hürriyet”, Hıristiyanların; “Babamız gitti, şaşırdı millet.” Haykırışları içinde tahttan indirildi. Muhafızlığına yine bir Kocacıklı getirildi. Bu, Cumhuriyet’in ilk yıllarında üç dönem Kütahya milletvekilliği yapan Topçu Albayı Rasim Bey’di.

Abdülhamid’in tahttan indirilişinin ardından geçen kısa bir süre, Makedonya’da ortamın durulmayacağını gösterdi. Avrupa’da olanlar. Balkanları saran milliyetçilik fikirleri dünyanın evrensel bir savaşa doğru sürüklendiğini gösteriyordu. Bu durum Kocacıklıları olumsuz yönde etkiledi. İkinci Meşrutiyet’in hemen ardından çıkan 1911 Balkan Savaşı, Kocacıklıların umudunu iyice kırdı, yarınlarına olan güvenlerini sarstı. Bulundukları yöre peşpeşe Sırp, İtalyan, Bulgar işgaline uğradı. Ellerindeki mal ve mülkler özellikle Bulgarlar tarafından alındı. Varlığın doruğundaki Kocacıklılar birden yokluğun çukuruna diişüverdiler. Yokluk ve açlık içinde savaşın getirdiği zorlukları göğüslemek zorunda kaldılar. Çıkan kolera salgınları içinde bir kısmı hayatlarını kaybetti. Sonunda kendilerine yeni bir yurt aramaya koyuldular. Böylece 1912 yılından itibaren eski anayurtlarına, Anadolu’ya göçmeye başladılar.
Kocacıklıların bir bölümü geçim sıkıntısı nedeniyle XIX. yüzyılın ikinci yarısında Manastır, Ohri, Gostivar, Pirlepe, Üskiip, Selanik, Selanik’in Gelemeri kasabasının Senceli Köyü ve Debre gibi yörelere göçmüştü. Savaşın getirdiği sıkıntılar nedeniyle büyük bir bölümü de 1912-1925 yılları arasında Anadolu’ya göçtüler. Gelenler, Anadolu halkı ile birlikte Kurtuluş Savaşı’nın sıkıntılarına yeni bir gelecek özlemi içinde katlandılar ve savaşta büyük yararlılıklar gösterdiler.

Kurtuluş Savaşı’na katılanların başında Kocacıklı Tümgeneral Akif Erdemgil gelmektedir. Akif Paşa, Albay rütbesiyle katıldığı Kurtuluş Savaşı’nı desteklemişlerdir. Kurtuluş Savaşt’nın ardından herkes gibi Kocacıklılar da Türkiye’nin çeşitli yerlerine yerleşerek kendilerine yeni bir yaşam yolunu seçmişlerdir.
Kocacık’ta kalanlardan bir kısmı da 1925-1956 yılları arasında parça parça Türkiye’ye geldiler. Gelenler, yurdumuzun özellikle İzmit (Kocaeli), Adapazarı, Akyazı, Karabıçak Köyü, Adapazarı’nın Serdivan (Sardoğan) Köyü, İzmit’in Akmeşe Nahiyesi, İstanbul’un Fatih-Beşiktaş-Eyüp semtleri. Bursa, İnegöl, İnegöl’ün Cerrah Köyü, Ankara, İzmir, Menemen, Tekirdağ, Muratlı, Muratlı’nın Sırt (Yeşildere) Köyü, İsparta, Manisa ve Manisa’nın Koldere Köyü, Bergama gibi yerlere yerleştiler. Böylece 500 yıla yakın bir süre önce, Anadolu’dan istekle ve Osmanlı Devleti’nin öncü gücü olduklarının bilinciyle gittikleri Makedonya’da, Anadolu Türklüğünü onur ve gururla temsil ettikten sonra iç burukluğu içinde asıl kaynaklarına, Anadolu’ya döndüler. Balkanlar’a gidiş bir büyük göç idi, dönüş de büyük bir göç oldu. Şu kadar ki, Balkanlar’a gidiş güç olmanın doğal sonucuydu. Anadolu’ya dönüş bir yıkılışın kanıtıydı.

Numan Kartal’ın tespitlerine göre, XIX. yüzyılın sonunda yaklaşık 500 konut ve 3000’e yakın nüfustan oluşan Kocacık’ta, 1978 yılında sadece 14 konut kalmış bulunmaktaydı. Boş kalan konutlar zamanın yıpratıcı etkisine dayanamayarak yıkılmış, bir zamanlar kuşlar gibi şen olan yedi mahallelik Kocacık, yakın zamana dek ıssız anılar yığınına döniişüvermiştir. 1980 yılından başlayarak günümüze kadar geçen zaman içinde ise çevre köylerden Kocacık’a gelip yerleşenler olmuş, 2000 yılında yerleşenlerin sayısı 35 konuta ulaşmıştır.
Kocacık’ın özbeöz Türklerden oluşan köyleri de aynı durumdan kurtulamamıştır. Köylerde yaşayanlar zaman zaman kafileler halinde Türkiye’ye göçmüşler, bir zamanların yaşam dolu köylerinin sessiz anılar yığınına dönüşmesine neden olmuşlardır. Bu köylerden bazılarında bir konut kalmış, Ela gibi kimi köylerin tarihteki varlığı ise ancak zamana karşı direniş gösterebilen ve mavi gökyüzüne doğru göğü delercesine yükselen cami minareleriyle kanıtlanabilir duruma gelmiştir. Ama o minarelerin bile dökülen sıvaları, sökülen taşları her gün o köylerdeki Türk varlığından bir parça daha götürmekte ve doğanın geri çevrilemez yasası köylerdeki Türk varlığının izlerini silmek için sanki zamanla yarış etmektedir.
Köyler içinde göçler olmasına karşın varlığını sadece “Novak” ve “Elessa” köyleri koruyabilmiş, kabarık nüfusuyla günümüze dek yaşayabilmiştir. Köylerin en küçüğünün 1912 yılında 30, en büyüğünün 200’ü aşkın konuttan oluştuğu düşünülürse, Kocacık’ın mahalle ve köylerinden nasıl büyük bir nüfusun Anadolu’ya göçmüş olduğu kendiliğinden ortaya çıkar

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: