TÜRKİYE’DE ŞAN KIZI DESTÂNI

TÜRKİYE’DE ŞAN KIZI DESTÂNI
Şan Kızı Destânı konusunda 1991 yılına kadar Türkiye’de herhangi bir çalışma yoktur. 1991 yılında eserin Türkiye Türkçesi’nde yayınlanması ile bunun üzerinde birtakım çalışmalar yapılmaya başlamıştır.32 Türkiye’de yapılan çalışmalara temel kaynak olarak yayınlanan bu metin ve metinden önce kitapta yer alan konu ile ilgili tanıtım ve açıklama özelliği taşıyan yazılar olmuştur.
“Şan Kızı Destanı” ve bu metinle ilgili bizim tespit ettiğimiz metinler genel
olarak şu şekildedir:
Eser dört bölümden meydana gelmektedir:
1. Alp ve Cinlerin Davranışları
2. Şan Alban Kızının Evine Giden Yol
3. Yöreglerle Savaş
4. Kardeşler Mutluluklarını Buluyorlar
Kitabın sonunda destanda kullanılan eski Bulgar kelimeleri için bir sözlük de hazırlanmıştır. Eserde yer alan yazılar ve destan metninin kendisi Rusça ve Türkçe olarak verilmiştir. Şan Kızı Destânı’nın Türkçede yayınlanmasıyla eserin bilim adamları tarafından çeşitli incelemelerde kullanılması, üzerinde tahlillerin yapılması süreci de başlamıştır. Bu eser üzerinde Türkiye’de dikkat çeken çalışmaların belli başlıcaları ve araştırmacıların bu destana bakış açılarını şu şekildedir: Ahmet Tacemen, çalışmalarında Şan Kızı Destanı’ndan geniş ölçüde faydalanmıştır. Türk kimliğini, Türk kültürünün çeşitli malzemeleri temelinde elealan Tacemen, olağanüstü güçlerin hayatlarını, hususiyetlerini anlatmak için birçok serencimden geçerek günümüze kadar gelen “Şan Kızı Destanı”ndan faydalandığını belirtir. Şan Kızı Destânı’nda yer alan alplar ve çeşitli kahramanlar çeşitli özellikleriyle ele alınır
Ahmet Tacemen bu destan metinin Türk Kimliği II adlı eserinde “Şan Kızı Destânı”na “Türk Sahası Kadim Eserleri” adlı bölümde yer vermiştir. Bu eseri “Balkanlar, Karadeniz ve Ural Havzası Destanı Şankızı” başlığı altında değerlendirmiştir. Destandan aldığı bir bölüm dışında verdiği bilgiler sadece destanın Türkiye’de yapılan yayında yer alan bilgilerden arettir. Tacemen, bu eserinde çeşitli tahlillerde de Şan Kızı Destanı’ndan faydalanmıştır.Tacemen, Şan Kızı Destânı’nı şu cümlelerle tanıtır: “…Kuzey Türklerinin destanıdır. Şan Kızı Destânı, kadim bir destandır. Şan Kızı Destanı, Türk Tanrısını, Türk tanrısallarını, terennüm eder. Şan Kızı Destanı, uçsuz bucaksız, yeşilli, karlı-buzlu Türk sahasının bu kısmında, Türkün hür şarkısıdır. Şan Kızı Destanı, Türkün inancını dile getirir. Şan Kızı Destanı, daha fazla Türkün kadim geçmişini anlatır. Şan Kızı Destanı, bütün bu özellikleriyle, Sümer destanlarına çok yakındır.
Şan Kızı Destanı arazi kapsamı ebatlarıyla; Roma’dan, Balkanları kapsayarak, Kuzey Karadeniz havzasından, Kafkaslardan, Urallardan, Türkistan’a, Sibirya’ya kadar
ulaşarak, bu yönde Türk sahasının tarihi ebatlarını göstermektedir. Bunun dışında, destanda doğuda bulunan Kuzey Denizleri de yer almaktadır. Coğrafya esaslarından
tarihî Türk Sahasına inebilen Şan Kızı Destanı, tarih kapsamı ebatlarıyla, inanç seviyesine inebilmektedir. Öyle ki onda Türkün binlerce yıllık tarihini görmek mümkündür.
Destanın bu özelliği de, onun eskiliğini göstermektedir. Buna göre kadim destanda tabaka tabaka Türk inancı katmerleşmeleri, Hıristiyanlık katmerleşmeleri ve bütün bunların
İslâm Dini devrinde durulmaları, görülmektedir.”Bu cümlelerden anlaşıldığı gibi Tacemen de Şan Kızı Destânı’nı orijinal bir destan olarak tanıtmaktadır. Tatar bilim adamları arasında süregelen konu ile ilgili tartışmalara değinilmemiş Şan Kızı Destânı’dan orijinal bir destan olarak faydalanılmış ve bu destan metnine başvurulmuştur.
Ahmet Tacemen, Taş verileri temelinde Türk kimliğini ele aldığı eserde de “Şan Kızı Destânı”ndan birçok yerde faydalanmıştır. Tacemen, “Türk Kimliği” eserinin dördüncü cildinde de “Şan Kızı Destanı”nı bir bölüm ayırmıştır. Tacemen, bu bölümde “Hıristiyanlığın Roma’da Yayılmasını Anlatan Kuzeybatı Türklerinin Şan Kızı Destanından Bir Kesit”
başlığı altında destânı şu şekilde tanıtmıştır:
Ahmet Tacemen, Halkbilimi Verileri Zemininde “Roma İmparatorluğunda, Hıristiyanlığın ilk yıllarını yansıtan bir eser Bulgar Türklerinin Şan Kızı Destanıdır. Eser; 835-900 yılları arasında yaşamış Bulgar şairi Mikail Şams Tabir Baştu tarafından 864-882 yılları arasında kaleme alınmıştır. (…)
Eserin; İslâm dininin Kuzeydoğu Türkleri arasında yayılması sırasında kaleme alınmış olması ve müellifin bu dini yayan bir Müslüman Türk dervişi olması, eserde, ayrıca eski
motiflerin, İslâm dini kisvesine bürünmelerine sebep olmuştur.”Bu açıklamanın ardından da Roma’da Hıristiyanların takip edilmeleri ve onların maruz kaldıkları işkencelerin tasvir edildiği bölümler mensur olarak verilmiştir.
Tacemen’in eserlerinden verdiğimiz örneklerden de anlaşıldığı üzere “Şan Kızı Destânı” orijinal bir eser olarak kabul edilmiş ve bunun doğrultusunda tespitlerde bulunulmuştur.
Bu eserle ilgili olarak Türkiye’de yapılan çalışmaların ve bu eserlere yaplan atıfların sayısının çok az olduğunu söylemek mümkündür. Bu çalışmaları
ve atıfları da burada zikretmek önemlidir. Bu eser üzerine yapılan en kapsamlı çalışma Ülkü Demiray tarafından hazırlanan yüksek lisans tezidir. Tezde Şan
Kızı Destanı, Bulgarlar hakkında genel bilgiler verilmiş, Türk dünyası destancılık geleneği hakkında bir genel giriş yapılmıştır. Bu girişin ardından metin özetlenmiş, destanın coğrafyası üzerine tespitlerde bulunulmuş, destan kahramanları, yaradılış konusu ve destandaki eski inanışlar üzerinde incelemeler yapılmıştır.
Tezde genel olarak makalenin ilk bölümünde sözü edilen tartışmalı meseleler konusunda herhangi bir görüş ve tespit bulunmamaktadır. Destan metninin çeşitli konularda problemli olduğu dile getirilmişse de metin gerçek bir destan metni olarak ele alınmış ve çeşitli yönleriyle incelemelere tabi tutulmuş ve bazı neticelere varılmaya çalışılmıştır.
Erdoğan Altınkaynak, “Yer Altı Diyarının Kartalı” adlı makalesinde Şan Kızı Destanı’ndan geniş ölçüde yararlanmıştır. Altınkaynak, Şan Kızı Destânı’ndan aldığı örneklerle Türk mitolojisinde yer altı dünyası konusunda tespitlerde bulunmaktadır. Yer altı dünyası konusunda Şan Kızı Destanı’ndan uzun alıntılar yapılmış Türklerde yer altı dünyası konusunda bazı sonuçlara ulaşmada bu alıntılara önemli bir yer ayrılmıştır.Altınkaynak “Şan Kızı Destânı”nı normal bir destan metni olarak kabul etmiş ve bu metinden faydalanma konusunda şüphe etmemiştir. “Şan Kızı Destânı”ndaki konu ile ilgili mitolojik yer altı dünyası motifi eserin Türk halk
kültürünün bir parçası olarak algılanmıştır. Altınkaynak’ın şu cümleleri destanın orijinal bir eser olarak kabul edildiğine bir kanıt olarak kabul edilebilir“Eski Bulgar destanı olan Şan Kızı Destanı’nda konu ile doğrudan doğruya bağlantı kurulabilecek bir kızım vardır. Ancak burada yer altında yaşayan büyük kuşun yerini at almaktadır.”
“Ancak Mikail Baştu’nun Hint asıllı birisi olduğunu, ve bir İslâm misyoneri olarak Bulgarların arasında bulunduğunun düşünürsek destanın bazı yerlerine kendi inanç
sisteminden veya etnik mitlerinden bazı aktarımlar yaptığı sonucuna gidebiliriz. Yine aynı destana göre yer altında bir altın göl vardır. Bu göl destan kahramanlarından birinin gözlerinden olmuştur.Şan Kızı Destanı ve Cafer Tarihi adlı kaynaklara farklı bir açıdan yaklaşan Osman Karatay bu eserleri “İran İle Turan Hayali Milletler Çağında Avrasya ve
Ortadoğu”43 kitabında, Hırvatların kökeni ve oluşumunu ele aldığı kitabı “In Search of The Lost Tribe-The Origins and Making of The Croation Nation” adlı kitabında ve “Doğu Avrupa Türk Tarihinin Anahatları-Altın Orda Öncesi Dönem-”adlı makalesinde kullanmıştır. Karatay, Şan Kızı Destânı’na Kiev şehrinin eski adı ile ilgili olarak Aksal
kelimesini tartıştığı yerde Şan Kızı Destânı’na atıfta bulunmaktadır: Bence Kiev şehrinin eski ismi Aksal, Asların kuzeybatıya hareketi konusunda fikir verebilir; hatta burası As başkenti Asgaard da olabilir. Aksal kelimesi Genel Türkçe’de ‘dağlık, kayalık’ anlamı ile açıklanabilir. Eski Kiev böyle tepelik bir yerde kurulmuştur ama bunu askal diye adlandırmak abartı olur. Bir Bulgar-Tatar destanı, eski Türkçe’de ‘kal’ kelimesinin ‘kale, mesken’ anlamına geldiğini göstermektedir. Sonradan Arapça’dan aldığımız ve kale haline getirdiğimiz kal’a, bunu duyan ilk Türklere hayli tanıdık gelmişolmalı.”Karatay, “In Search of The Lost Tribe-The Origins and Making of The Croation Nation” adlı kitabında Cafer Tarihi’nin şüpheli bir kaynak olduğunu ifade ederek ona atıfta bulunmuştur:
“Elimizde özgün nüshası bulunmadığı için bilim çevrelerinde itibar edilmeyen Cafer Tarihi, öte yandan önemli ve çözümsüz sorunlara makul çözümler sunabilmektedir. Mesela aydınlatılamayan Utrigur ve Kutrigur meselesinde İmam Bahşi’nin söyledikleri çok makuldür.Karatay, Baraj Destanı ve Şan Kızı Destânı’ndan ayrı düşünemeyeceğimiz Cafer Tarihi’ni “Doğu Avrupa Türk Tarihinin Anahatları-Altın Orda Öncesi Dönem-” adlı makalesinde “Asıl kopya değil, sadece Rusça tercümesi elimizde olduğu için bilim dünyasında kabul görmeyen ve düzmece kabul edilen, 1680 yılında yazıldığıiddia edilen bir Tatar-Bulgar kitabına göre, kendilerini daha sonra Bulgar birliği içinde
gördüğümüz, belki de Bulgarların ta kendisi olan Kafkas Türklerinden Burcanlar Tanrı’ya Kubar veya Subar derlerdi.” ifadeleriyle şüpheli bir eser olarak değerlendirmektedir. Karatay’ın eserin bilim aleminde kabul görmemesi için gösterdiği iki neden; metnin orijinalinin olmayışı, sadece Rusça tercümesinin mevcut oluşu Şan Kızı Destânı ve Baraj Destanı için de geçerlidir. “Şan Kızı Destanı” üzerine Türkiye’de yapılan halkbilimi çalışmalarında bu eserin sahteliği konusunda veya bu konu üzerinde Rusya devam eden tartışmalar konusuna hiçbir temas bulunmamaktadır. Karatay, özellikle Cafer Tarihi’nin bilim camiasında güvenilir bir kaynak olmadığına temas etmiştir. Bu kaynağı çekince ile kullanmış ve bazı noktaların eserde doğru değerlendirildiği ve doğru tespitlerin yapıldığı konularına dikkat çekmiştir. Karatay bu eserlerin orijinal eserler olmadığı konusunu kabul eder. Şan Kızı Destânının
yakın dönemlere ait telif bir eser olduğunu ancak Bulgar tarihi konusunda yazıldığı döneme kadar konu ile ilgili bütün kaynakların kullanıldığını ve mükemmel bir tarih kurgusuna sahip olduğunu söyler
Şan Kızı Destânı’nın Türkiye’de yayınlanmasının üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen bu destan üzerinde yapılan çalışmaların sayısı çok fazla değildir. Türk boylarının destanları üzerine yapılan çalışmalar ile karşlaştırıldığı takdirde Şan Kızı Destânı üzerine yapılan çalışmaların azlığı Türk bilim adamlarının da bu destana genel olarak mesafeli yaklaştıklarını göstermektedir

 

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: