OSMANLI ve KÜRT İSYANLARI

BİTLİS HAKİM’İ DÖRDÜNCÜ ŞEREF HAN İSYANI (1533)

Bitlis Hakimi Dördüncü Şeref Han, Kürt beylerinden olup Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlıya bağlılığını bildirmişti. 

1533 yılına gelindiğinde, Kanuni Sultan Süleyman’a vermiş olduğu sözünü unutup, asi tavırlar takınmaya başlayarak devlete isyan etti ve Şah İsmail (İran Şahı 1. Tahmasb)’in himayesine sığındı. 

Bunun üzerine 1534 yılında Şeref Han azledilerek, Bitlis beyliği İran’ın Azerbaycan valisi iken Osmanlı Devletine sığınmış olan Ulâma Paşa’ya verildi. Bölgedeki kargaşayı bastırmak ve Şeref Han’ı tenkil (yola getirme) etmek üzere Ulâma Paşa yola çıkarıldı. Bitlis’e yaklaşan paşa, yöredeki sancaklardan da topladığı askerlerle Şeref Han’a saldırdı. Ulâma Paşa, şehri muhasara ederken Şeref Han, İran’dan temin ettiği yardımcı kuvvetlerle yetişip Ulâma Paşa’yı geri çekilmeye mecbur ederek Bitlis’i tekrar işgal etti. Yeniden yapılan savaşta Şeref Han’ın askerleri bozguna uğratılarak kendisinin de başı kesildi. 

Şeref Han’ın kesilen başı Ulâma Paşa tarafından, bu sıralarda Irakeyn Seferi’ne (Bağdat Seferi) çıkmış olan ve Cabbarlı (veya Çınarlı) denilen mevkii de bulunan Sadrazam Damat İbrahim Paşa’ya gönderildi. 

Kürtler, bundan sonra bir daha isyan etmeyeceklerine dair yemin ve tövbe ettiler. Bunun üzerine Bitlis’in yönetimi Şeref Han’ın oğlu Şemseddin Bey’e verildi ve kendisine buna ilişkin padişah buyruğu gönderildi. 

Kendisine Bitlis Sancağı verilmiş olan Ulâma Paşa’ya da seçkin ve değerli bir görev yeri vaadi ile gönlü hoş edildi. 

1535 yılına gelindiğinde, Şeref Han’ın oğlu Şemseddin, rahat durmadığı için Kanuni Sultan Süleyman tarafından Malatya Sancak Beyliği’ne tayin edildi ise de bu durumu kabul etmeyen Şemseddin, Şah 1. Tahmasb’a sığındı ve bir daha Bitlis’e dönemeyerek 67 yaşında Kazvin’de öldü. Şemseddin’den boşalan Bitlis Sancağı, Ulâma Paşa’ya tevcih edildi

SANCAKBEYİ ABDURRAHMAN AYAKLANMASI (1578)

1578 yıllarında, Siverek merkez de meydana gelen bir iki münferit asayişsizlik olayına karşılık, çevrede başgösteren Celâli İsyanları Siverek’in yakılıp yıkılması ve halkın başka yerlere göç etmesi ile neticelenmiştir. 

Siverek çevresinde meydana gelen ve bölgeyi de olumsuz etkileyen isyanlardan ilki 1578 yılında Rakka ve Urfa bölgesinde, Sultan Üçüncü Murat tarafından görevinden alınan eski Sancakbeyi Abdurrahman’ın çıkarttığı ayaklanmadır. 

ayaklanma Siverek’te etkili oldu. Bölgedeki Türkmen Aşiretleri’nin de desteğini alan Abdurrahman ayaklanması, Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’nın gayretleriyle güçlükle bastırılabildi.


EMİR ŞEREF İSYANI (1589)

1586 yılında Serdar-ı Ekrem Ferhat Paşa, İran Seferi’nden dönüşte kışlamak üzere Erzurum’a geldiği sırada Cizre’nin eski Bey’i Emir Aziz’de Erzurum’a gelerek halen kardeşi Mir Mehmet üzerinde bulunan Cizre Beyliği’ni paşadan tekrar aldı ve yerine döndü. 

Han Abdaloğlu Emir Şeref, sülalesinin başa geçenlerinden Şeref isimlilerin üçüncüsü olduğundan Üçüncü Şeref olarak anılmaktadır. 

Emir Aziz, Emir Şeref ve kardeşleri tarafından devamlı taciz edilmeye başlandı. Emir Şeref, aşireti ile birlikte Cizre’nin bütün bölgelerini ellerine geçirmişlerdi. Osmanlı Devleti’nin Cizre Beyliği’ne atamış olduğu Emir Aziz’i tanımamakta ısrar ediyor, devlete karşı geliyordu. 

Emir Şeref, bölgede yalnızca Cizre Kalesi ve dolaylarına taarruz etmemişti. Fakat, 1590 yılında burasını da kuşattı. Osmanlının Cizre Bey’i Emir Aziz, kaleyi oğluna bırakarak kendisi bir yolunu bulup durumu arz etmek üzere İstanbul’a geldi. Emir Aziz’in kethüdası eliyle Diyarbakır Beylerbeyi’ne gönderilen 16 Zilkade 999 (1590) tarihli Sultan Üçüncü Murat’ın hükmünde: “Cizre Eyaleti Mir Aziz’e verildiği, Han Abdaloğlu Emir Şeref’in Cizre’yi kuşatıp oraya bağlı bulunan aşiret ve kabile Kürtlerini ‘Siz bize tabi olmazsınız’ diye kılıçtan geçirdiği, çeşitli fenalıklar yaptığı bildirilmiş ve İstanbul’da bulunan Mir Mehmet adında kardeşleri de Cizre’nin kendi üzerlerinde bulunduğunu bildirerek Mir Aziz’in adamlarına zapt ettiremeyiz diye fitne ve fesatta bulunduğu, Cizre’yi kuşatma işinin buradaki Mir Mehmet’in tahrikinden ileri geldiği anlaşılmış, bu sebeple kendisi Batı Adaları’na sürülmüştür. Cizre’ye adamlar gönderip durumu tetkik ettiresin. Han-Oğulları sükunette iseler mektup ve adam gönderip kendilerine sıkı ihtar ve tembihte bulunasın, benimsemezlerse derhal Diyarbakır askerleriyle üzerlerine varıp itaat üzere olmayanları diğerlerine ibret olacak surette kılıçtan geçiresin. Diri ele geçenleri kalede hapsedip verilecek emrim üzere iş göresin.” 

Emir Şerif, uzun bir kuşatmadan sonra Cizre’ye girdi. Bu haber Bab-ı Âli Hükümeti’ni hiç memnun etmedi. Bu nedenle Musul Beylerbeyi Hüseyin Paşa, Hazo Emir’i Mehmet Bey ve diğer Kürt beyleri birlikte büyük bir ordu ile Cizre üzerine yürüdü. Emir Şeref ve kardeşleri bu kuvvete karşı koyamayacaklarını anlayarak içeriye doğru çekildiler. Hüseyin Paşa, Cizre’ye girdikten sonra Emir Aziz’i eski yerine tayin ederek ordusu ile Musul’a geri döndü.

Hüseyin Paşa geri döndükten sonra, Emir Şeref tekrar ortaya çıktı. Aşiretlerin hepsi de Emir Aziz’e düşman olduklarından Emir Şeref’e yardım ediyorlardı. Cizre Kalesi tekrar muhasara edildi. Zaptına müteakip Emir Aziz öldürüldü. 

Artık Emir Şeref rakiplerini yok etmiş ve Cizre’de yerleşmiş kardeşlerini de nahiyelerdeki kalelere göndermişti. Bu durum İstanbul’un hoşuna gitmedi. Diyarbakır Beylerbeyi Boşnak Mehmet Paşa, Cizre üzerine yürüdü. Emir Şeref gene geri çekildi. Cizre ve havalisini kardeşine bırakarak kaçtı. Fakat artık bu adamın doğru durmayacağı anlaşılmıştı. Bilhassa Bothi (Bothan) gibi ve en kuvvetli bir aşiret tarafından himaye ediliyordu. 

Bütün aşiret reisleri toplandılar. Alınan karar gereğince Cizre ve dolaylarıEmir Mehmet’e bağlı olacak Şah Nahiye’siyle diğer kısım da Emir Şeref’e kalacak. Bunun üzerine Boşnak Mehmet Paşa Diyarbakır’a döndü.

Bu seferde Mir Mehmet, Mir Şeref, beylik makamı bir türlü anlaşamıyor, devamlı mücadele içinde bulunuyorlardı. Sultan Murat, Diyarbakır Beylerbeyi Boşnak Mehmet Paşa’ya 1592 yılında bir hükmü şerif gönderdi:

“Hükümetten anlaşıldığına göre, Cizre Hakim’i Mehmet Bey, mektup gönderip öteden beri Cizre hükümeti hususunda Emir Aziz ile çekişmekte olduklarını, beyliğin kâh kendisine, kâh Emir Aziz’e verildiğini, beylik onun elinde iken kardeşi Emir Şeref’i bir hayli kalabalık eşkiya ile basıp bütün aile halkıyla beraber öldürtüp haksız yere memeleketi zaptettiğini, İstanbul’dan emr-i şerif’le gelen çavuşa da itaat etmediğini, memleketi kılıçla fetheyledim diye isyan üzere olsuğunu, hakkından gelinmesini rica ettiğinden buyurdum ki, hükmü hümayunumu alınca bizzat alâkalanıp Emir Şerif, Cizre’de ve ya beylerbeylik çevresinde nerede ise birbirinizle haberleşip tedbirler alasınız. Fırsat vermeyerek ele geçirip hakkından gelesiniz ve Cizre vilayetini de öteden beri olduğu gibi Mehmet Bey’in adamlarına teslim edesiniz.”

Boşnak Mehmet Paşa’nın Diyarbakır’a dönmesinden sonra Emir Şeref yine entrikalara başladı. Bir gün yine Cizre’ye saldırdı. Hükümet, artık Emir Şerif’in Cizre’de ki nüfuzunu anlamıştı. Meseleyi geçici olarak defetmek çaresine başvurarak Cizre Beyliği Emir Şeref’e verildi. Emir Mehmet’de Hasankeyf Sancağı’na tayin edildi. 

Devlet bir süre sonra ‘Cizre Beyliği’ne son vererek bölgedeki devlet nüfuzunu ve asayişi temin etti.

KÜRT GAZİ BEY İSYANI (1603)

İtaat üzere olan Kürtlerden, Osmanlı Devleti tarafından Selmas Hakimliği’ne getirilmiş olan Kürt Gazi Bey, zulme başlamış, itaatten çıkarak isyana yönelmişti.

1603 yılında Selmas Hakim’i Gazi Bey, Sultan Üçüncü Mehmet idaresinden çıkarak İran Şah’ı Abbas’a bir mektup gönderip şahın himayesine girdi ve ondan yardım rica etti. 

İran Şah’ı Abbas, Gazi Bey’e taç, kılıç ve kemer göndererek kendisine yardım edeceğini bildirdi. Gazi Bey’in bu hareketlerinden dolayı Osmanlı Devletinin Tebriz’de bulunan askerlerini kızdırdı ise de yalnız başlarına onunla başa çıkamayacaklarını düşünerek yakınlarda bulunan Nahçivan askerlerinden ve vilayetin valisi Ali Paşa’dan yardım istediler. 

Ali Paşa’da Van Valisi Vezir Şerif Paşa’dan yardım istedi. Vezir Şerif Paşa’da kethüdası Osman Ağa’yı Revan askerine başkomutan yapıp; ilk önce Gazi Bey’i itaate razı etmesini yoksa savaşmasını tembih ederek yolladı.

Osman Ağa, Nahçivan askeri ile buluşup, Tebriz askerleriyle mülakatta bulundu. Gazi Bey’i itaate davet ettiler. Gzi Bey’e nasihat kâr etmedi, memleketinde bulunan Karnıyarık Kalesi’ne sığınarak top ve tüfeklerle savunmaya geçti. Osman Ağa emrindeki askerler, Gazi Bey’in bulunduğu Karnıyarık Kalesi’ni kuşattılar. İlk etapta kalenin eteğine ayak bastılar ve duvar yakınına bayrak diktiler. Bir haftalık kuşatmadan sonra, Osman Ağa’nın elinden kurtulmanın imkansız olduğunu anlayan Gazi Bey, bütün yakınlarını kalede bırakarak bir kaç adamıyla kaleden kaçıp Şah tarafına Horasan’a gitti. 

Kalede bulunanlar teslim oldular, kuşatan askerler de Gazi Bey’in kaçtığını duyunca sancaklarına döndüler. 

Daha sonra Kürt Gazi Bey, Şahın has adamlarından olarak hayatını devam ettirdi.

HAKKARİ HAKİMİ ZEKERİYA BEY İSYANI (1613)

Zekeriye Bey, Hakkari Kürt beylerinden Zeynel Bey’in oğludur. Zekeriya Bey 1560’lı yıllarda kardeşi İbrahim ile babaları Zeynel Bey’e isyan ettilerse de tekrar babalarına tabi oldular. Zekeriya Bey bu olaydan sonra Bosna Sancağı’na gönderildi.

1587 yılına gelindiğinde Hakkari Bey’i Zeynel Bey, Sultan Üçüncü Murat zamanında Tebriz Seferi’nde Merend’de yapılan savaşta şehit olması üzerine Hakkari Beyliği oğlu Zahit Bey’e tevcih edildi. Zekeriya Bey, beyliğin kendisine ait olacağı iddiasıyla bazı eşkiya ile gece ansızın Zahit Bey’i basarak iki kardeşini ve bir amcasını, iki Sancak Bey’i ile bazı adamlarını öldürdü. Bunun üzerine beylik, Sultan Murat tarafından Melik Bey’e verildi.

Cafer Paşa, Zekeriya Bey’in yakalanarak cezalandırılması için kuvvetli bir müfreze ile Melik Bey’i Çölemerik’e gönderdi. Zekeriya Bey, karşı koymayarak derhal İmadiye Hakimi kardeşi Seyyit Han’ın yanına kaçtı. 1596 yılında Seyyit Han’ın İstanbul nezdinde ki tavassutu üzerine Sadrazam Cağaloğlu Sinan Paşa, yılda 100 bin flori altın vergi vermek kaydı ve şartıyla Hakkari Beyliğini Zekeriya Bey’e tevcih etti. 

Zekeriya Bey, uzunca bir süre Hakkari Beyliğinde bulunduktan sonra Albak Sancakbeyi Hüseyin ile anlaşarak devlete baş kaldırdı. Zekeriya Bey ile Hüseyin Bey’in Albak Kalesi’ne kapanmaları üzerine Bab-ı Âli Hükümeti Hakkari Hakimliğine Yahya Bey’i tayin etti. 

Van Beylerbeyi Mehmet Paşa’nın isyancılar üzerine sevk ettiği kuvvetler, Zekeriya Bey ile Albak Sancak Bey’i Hüseyin’i Albak Kalesi’nde sıkıştırarak teslim olmalarına mecbur etti. Her iki isyancı da yakalanarak İstanbul’a geönderildiler.

İsyanın bastırılmasından sonra Sultan Birinci Ahmet, Van Beylerbeyi Mehmet Paşa’ya gönderdiği hükmü şerif’te isyan ve teslim olayını şöyle nakletmektedir: “Hakkari Hakimi Yahya’ya hüküm ki, Van Beylerbeyi ikbali daim olsun katıma mektup gönderipöteden beri devletime karşı olan kulluk ve sadakatinin eseri olarak isyan ve tuğyan halinde bulunan Zekeriya Beyle Albak Sancağı Bey’i Hüseyin’i ele geçirmek hususunda gösterdiğin gayret ve sadakati, Allah’ın inayetiyle her ikisinin de yakalanıp hapsedildiklerini, Hakkari hükümetini zapt edip din-i mû bin ile benim uğrumda yüz akı ile hizmette bulunduğunu bildirdi. Berhüdar olasız. Bu bab da gösterilen bağlılık ve sadakat eserleri, atıfetlerimizin zuhuruna sebep teşkil etmiş olup Zekeriya Bey’le Hüseyin’in İstanbul’a gönderilmeleri fermanım olmuştur. Buyurdum ki, emrimi alınca bu bab da sadır olan fermanım uyarınca amel edip, adı geçen Zekeriya Bey’le Albak Sancak Bey’i Hüseyin’i Van Beylerbeyi Mehmet Paşa’ya gönderin ki, o da yüksek katıma göndere. Hizmetin övülmesi değer olup sadakat ve gayrette daim olasız.” (13 Zilkade 1022 (1613)

Aynı tarihte Van’daki Kolağalarına, kethüdalara, dizdarlara ve azap ağalarına, Albak Kalesi ile Zekeriya ve Hüseyin’in ele geçirilmesi için Van Beylerbeyi ile “yekdil ve yekvücut” olarak çalışmış ve başarılı olmuş bulunmalarından dolayı takdir ve memnuniyet beyan edilmiş, kalenin bundan sonra muhafazası için Azap ve Hisar Erleri’nden her üç ayda bir değiştirilmek üzere 25 neferin takviyesi emredilmiştir.

Kısa bir süre sonra da bölgedeki Hakimlik ve Beylik’ler kaldırılarak asayiş ve sair işler daha kolay bir şekilde yönetilmek üzere devlete bağlanmıştır.
BİTLİS HANI ABDAL HAN İSYANI (1638)


1638 yılında Sencar Dağı Kürtlerinin, Mardin Sancağı köylerini yağma ederek eşkıyalık yapmaya başladıkları, Diyarbakır Valisi Melek Ahmet Paşa’ya şikayet edilmesi üzerine paşa, Bitlis Hanı Abdal Han’a ağır bir mektup yazarak bu eşkıya Kürtlerin kontrol atılda tutulmasını istedi.

Bir zamandan beri serkeş tavırlarını sürdürüp Osmanlı Devletinin emirlerine karşı gelmekte olan Abdal Han, bu mektuba ret cevabı verince Melek Ahmet Paşa, Sultan Dördüncü Murat’ın emriyle Bitlis Hanı Abdal Han üzerine sefere çıktı.

Abdal Han daha öncede Erzurum Eyaletinden Bingöl yaylağına çıkan Kürtlerden yasadışı olarak ‘baç öşürü’ adı altında 70 bin koyunlarını yağma etmiş, az bir zaman öncede Sultan Murat’ın Bağdat’ı fethedip geri dönerken Diyarbakır’a geldiğinde, diğer paşalar ve ağalar gibi Abdal Han gelip de “Gazan mübarek olsun” demediğinden Sultan tarafından da kendisine bir kızgınlık meydana gelmişti.

Melek Ahmet Paşa, tuğlarını ve otağını Dicle Nehri kıyısındaki Sadi denilen yere kurdurdu. Şemsi Paşaoğlu Mehmet Emin Paşa ile harekete geçti. Ordu Silvan Kalesi önüne geldiğinde Abdal Han tarafından Bitlis âyânlarından Hünkari Molla Mehmet, Zeriki Molla Cebrail, Modiki Ali Ağa, Konakdereli Ali Ağa gibi bazı tanınmışların şefaatleriyle ara bulunup, Melek Ahmet Paşa’ya yollanan 80 kese akçe yol parası, 10 katar katır, 6 tavla asil at ile 10’ar adet gılman (erkek köle) ve cariye yollanarak seferden vazgeçildi. Abdal Han da bir daha bu gibi hareketlerde bulunmayacağına dair söz vererek affedildi.

Ordu, Mardin tarafına giderek Sencar dağındaki Kürt eşkıyalarının bir çoğunu katl ile 100 kadar esir alarak Diyarbakır’a döndü.

1655 yılına gelindiğinde Sultan Dördüncü Mehmet zamanında Abdal Han, bu seferde (eski sadrazam ve Diyarbakır valilerinden) Van Valisi Vezir Melek Ahmet Paşa’nın çağrısına uymayarak Van’a gitmedi. Gitmediği gibi de Malazgirt Sancakbeyi Mehmet Bey’in 40 bin kadar koyununu çalarak ilini de yağma edip 300 kadar da adamını öldürüp ikinci kez isyan etti.

Vezir Melek Ahmet Paşa, Bitlis Hanı Abdal Han’a bir mektup yazarak ikinci kez aklını başına toplamasını bildirerek ikinci sefere çıktı. Erzurum Valisi Tavukçu Mustafa Paşa ile Diyarbakır Valisi Kaçak Mustafa Paşa, ayrıca Malazgirt Sancakbeyi Mehmet Bey’den yeteri kadar kuvvet alarak yola çıktı.

Malazgirt Sancakbeyi Mehmet Bey 3 bin seçme askeriyle ince karakol tayin olundu. Tekman Beyi ve Hınıs Beyi sağ kola ve Muş Beyi ile Adilcevaz Beyi sol kola tayin olundu. Gazikıran Beyine sol kol ince karakol görevi verilerek Rahova sahrasına gelindiğinde ilk temasa geçildi. 10 gün sonrada genel taarruza geçilerek Osmanlı askeri Bitlis şehrine girmeye başlayınca Abdal Han çoluk çocuğu ve kıymetli eşyalarını alarak 5 bin kadar adamıyla şehirden kaçtı. Daha sonra çocuklarını Modiki Beyine bırakarak kendisini dağlarda kaybetti. 


ŞUŞİK BEYİ MUSTAFA BEY İSYANI (1645)

Sultan İbrahim saltanatı sırasında Erzurum Eyaleti ile İran sınırına yakın Revan taraflarında olan bölgede yaşayan Kürt aşiretlerinden Şuşik aşireti beyi Mustafa Bey, rahat durmamaya başlamıştı. Bab-ı Âli’nin emirlerini dinlemeyip karşı geldiği gibi kendi başına da haretek etmeye başlamıştı.

1645 yılında, İran ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki barışa aykırı olarak Mustafa Bey’in Hınıs kalemizin yakınındaki Revan Kalesi taraflarında bazı Acem topraklarını yağma ettiği, Revan Han’ı Genç Ali Han tarafından Erzurum Beylerbeyi Defterdarzade Mehmet Paşa’ya bildirmesi üzerine Şukik Beyi Mustafa Beyin cezalandırılmasına karar verildi.

Erzurum Beylerbeyi Defterdarzade Mehmet Paşa, Gümüşlü Kümbet sahrasına 70 bayrak sekban ve sarıcası 4.000 asker ile tuğ ve çadırlarını dikti. Emrinde Kars Sancakbeyi Ketenci Ömerpaşazade Mehmet Paşa, kardeşi Irak’tan azil olunan Baki Paşa, Keteağaç Paşa, Gürcü Deli Dilaver Paşa, Erzurum Defterdarı Osman Paşa ve Tortum Sancakbeyi Gazi Seydi Ahmet Paşalar ile diğer mirimiranlar, paşanın çadırı etrafına çadırlarını kurdular. 

Gazi Seydi Ahmet Paşa çakrhacı (öncü kuvvet), Baki Paşa da artçı tayin edildi. Mehmet Paşa ordusu savaş alanı olan Hınıs Ovası’na geldiği sırada Malazgirt Beyi Mehmet Bey’de 3.000 askerle gelerek sefere katıldı.

Şuşik Kalesi önüne gelindiğinde, kale yalçın bir kayanın tepesinde, fethedilmesi zor, müstahkem bir kale olduğu görüldü. Derhal kale kuşatıldı, lağımlar atıldı, topçularla tüfekçiler ve askerler metrislere yerleştirildiler. İlk tüfek atışlarıyla savaş başladı. Şuşik Kalesi’ni savunanlar ilk atışta Mehmet Paşa’nın 70 askerini şehit ettiler. Topçuların attığı bir top mermisiMustafa Bey’in amcası Şüra Bey’e isabet ederek öldürdü. Ertesi gün de o yalçın kale fethedildi. 

Mustafa Bey’in adamları Mustafa Bey’in gece kaleyi terk ettiğini söylemeleri üzerine Mustafa Bey’in kale içerisindeki sarayı 700 askerle yağmalanarak bütün eşyaları ile paraları ele geçirilerek Kürt eşkiyasını dışarı sürüp bütün silah ve mühimmatlarını zapt ettiler. 

Kaleye 2.000 tüfekli Osmanlı askeri yerleştirildi. Şuşik Bey’i Mustafa Bey’in ili ve vilayeti asker tarafından yağma edildi. Yüzbinlerce koyun, sığır, katır ve at alındı.

Bu sırada Mustafa Bey’in Meku Kalesi’nde Acem Hanına sığındığı öğrenilince derhal Baki Paşa komutasında Keteağaç Paşa, Deli Dilaver Paşa, Malazgirt Beyi Mehmet Bey askerleriyle Muku Kalesi’ne gittiler. Baki Paşa, isyankar Mustafa Bey’i Acem Hanından teslim alarak bir gün içinde Şuşik Kalesi’ne geri döndüler. 

Mustafa Bey, Beylerbeyi Mehmet Paşa’nın huzuruna getirildiğinde Mehmet Paşa’nın yanındaki bey ve paşaların ricası üzerine Mustafa Bey, bu toprakları terk etmek şartıyla serbest bırakıldı. Şuşik Kalesi, Malazgirt Sancakbeyi Mehmet Bey’e verilerek isyan bastırıldı.

DASNİK MİRZA PAŞA İSYANI (Temmuz 1651)

Dasnik Mirza Paşa, Kürt beylerinden olup Şark Seferi’nde gösterdiği fedakarlıklar karşısında Musul Beylerbeyiliğine getirildi. Biraz sonra da uygunsuz hareketlerinden ötürü azledildiğinden o da gelerek İstanbul’da oturmaya başladı.

1651 yılının Temmuz ayında Sultan Dördüncü Mehmet’in saltanatı sırasında, Sadrazam Melek Ahmet Paşa tarafından Türkmen Ağalığı’na getirilmesini beklerken bu görev kendisine verilmedi. Ağalara ve paşalara kendisine mansıb verilmesi için yalvarmasına rağmen hiç kimse aldırış etmedi. Varını yoğunu İstanbul’da sattı. Dasnik Mirza Paşa, Melek Ahmet Paşa’ya gücenerek arkadaşı Hanifi Halife ile birlikte isyan ederek, Üsküdar’dan bir çok asker toplayarak Anadolu’yu yağmalamaya karar vererek şimdiki İzmit Körfezi’nde bulunan Hersek Dili’nden denizi geçerek rast geldikleri kervanları basmaya başladılar. 

Dasnik Mirza Paşa ile Hanifi Halife, Lefke ve Söğüt Kasabaları arasında çadırlarını kurarak burada beklemeye başladılar. Bu durum üzerine Sadrazam Melek Ahmet Paşa, Serdar Kara Abdullah Paşa komutasında, Yeniçeri Ağası Kara Çavuş, Kul Kethüdası Çelebi Mustafa Ağa, Bektaş Ağa askerlerini isyancıların konakladıkları bölgeye Temmuz ayının ilk günlerinde gönderdi. Seher vaktinde devlet kuvvetleri ile isyancılar arasında kanlı bir savaş başladı.

İsyancılar, Sadrazamın namlı askerlerinden pek çoğunu şehit ettiler, sonra da isyancılar da kurtulamayarak kılıçtan geçirildiler. Kılıç artıkları dağlara kaçıştı. İsyancıların başı Dasnik Mirza Paşa ve Hanifi Halife adamlarıyla birlikte yakalanarak esir edildiler. Yakalananlar İstanbul’â götürülürken Üsküdar’a yakın Bostancıbaşı (şimdiki Bostancı) Köprüsü denilen yerde Sultan Mehmet’in emrinin gelmesi üzerine İstanbul’dan gönderilen Bostancıbaşı tarafından, eldeki esirlerin hepsinin başı orada vurularak, yalnız kelleleri Bab-ı Hümâyun önüne teşhir edilmek üzere gönderildi

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: